Om Årets Byrå

 

Årets Byrå är en bransch- och kvalitetsstudie som bland annat kartlägger hur nöjda Sveriges största kommunikationsköpare är med sina byråer och vad som är avgörande vid inköp av kommunikationstjänster.

Branschstudien resulterar i byråspecifika kundutvärderingar som används i byråernas egen affärsutveckling. Delar av resultatet (Nöjd Kund Index) offentliggörs även på en årlig gala där de byråer med nöjdast kunder uppmärksammas.

Nedan har vi samlat information om de vanligast förekommande frågorna.

Byråkategorier

Byråer som kvalificerat och har godkända resultat delas in i följande kategorier baserat på de tjänster kunderna köpt in:
Reklambyråer
PR-byråer
PR-byråer
Contentbyråer
RM-byråer
Digitalbyråer
Brand Experience/Eventbyråer
Mediebyråer
Varumärkes- och designbyråer

I den mån antalet kvalificerade byråer är tillräckligt många delas kategorierna in i följande intäktsklasser 7-25, 25-50, 50+ med undantaget för reklambyråer som delas in i fyra klasser (7-15,15-25,25-50,50+)

Kostnadsfritt

Det är kostnadsfritt att delta i branschstudien Årets Byrå. Studien är en branschstudie där syftet är att kartlägga hela kommunikationsbranschen.

Kvalificeringskrav för byråer

Det finns ett antal kvalificeringskrav för att officiellt ingå i branschstudien. Det är viktigt att ni tar del av dessa krav innan ni skickar in kundlistan.

För att ingå bland de byråer som utvärderas i Årets Byrå 2015 måste följande grundläggande kriterier vara uppfyllda:

– Byrån måste ha en byråintäkt på 7 mkr. Notera att det är byråintäkt från föregående års bokslut vi efterfrågar, inte byråns omsättning.

– Byrån måste ha arbetat med minst 10 kvalificerade kunder under de senaste 12 månaderna.

– Samtliga kvalificerade kunder ska skickas in på kundlistan.

– Varje kund måste ha genererat en byråintäkt på minst 300 tkr under de senaste 12 månaderna

– Byrån måste få minst 8 bedömningar för att räknas med i studien, men antalet bedömningar måste vara i relevans till byråns storlek.

Kvalificeringskrav för kunder

Grundkrav: Det är beställaren av uppdraget som också ska bedöma byrån i fråga, men i vissa fall kanske inte beställaren av uppdraget haft den kontakt med byrån som krävs eller avböjer att göra en operativ bedömning av byråns prestation. Endast personer, med kännedom om uppdraget, som är eller under det senaste året har varit kunder hos respektive byrå har möjlighet att betygsätta samarbetet.

Kunder som ej får medverka i studien: Kommunikationsbyråer får ej medverka i studien och betygsätta andra byråer. Vi godtar inte heller helt nya kundsamarbeten som har pågått i mindre än 3 månader vid utvärderingstillfället. Kunder med nära personliga band till VD/ägare på byrån, som exempelvis partner eller familjemedlem, är heller ej tillåtna att skicka in.

Flera konton i ett och samma bolag: Ett stort företag kan utgöra flera konton för byrån. Uppdragsgivaren måste uppfylla de krav på omsättning i fakturerat byråarvode, vilket också innebär att man agerat beställare under året. Antalet reklaminköpande kunder från ett och samma bolag får inte utgöra mer än 30% av respondenterna för byrån, vilket kontrolleras när studien är klar.

Fullt betalande kunder: Det är viktigt att de respondenter som bedömer byråerna utgår från samma ekonomiska förutsättningar, dvs. att de erlägger ”fullt pris” för byråns tjänster. Med det menas att de har ungefär samma nivå på byråarvoden m.m. som övriga kunder på byrån. Pro bono uppdrag får därmed ej medverka i Årets Byrå.

Publicering av resultat

De byråer som har högst kundnöjdhet uppmärksammas på den årliga galan Årets Byrå. Regi publicerar inget av resultaten till de byråer som inte är topprankade. Som byrå behöver man därför inte känna sig orolig för att ett medverkande i studien kan skada byråns anseende.

Regelbrott och påföljder

Att medvetet skicka in felaktiga kunduppgifter/byråuppgifter till Regi går emot de regler som är uppsatta för projektet Årets Byrå. Genom åren har Regi arbetat fram metoder för att upptäcka sådana aktiviteter. I det fall en byrå medvetet genomför en sådan handling förbehåller sig Regi rätten att utesluta byrån ifråga om fortsatt deltagande i branschstudien Årets Byrå.
Regi tillåter heller inte att kunder med starka intressen i byrån att medverka, exempel på detta är nära familjemedlemmar eller partners. Kunder med ett ansenligt ägarskap inom byrån får ej medverka i studien.

Respondenturvalet

Urvalet för undersökningen är framtaget delvis genom Regis bruttoregister på marknads-, IR- och informationschefer samt produkt- och varumärkesansvariga på Sveriges största företag. Detta register tillsammans med alla byråers kundlistor utgör det totala urvalet. Ett viktigt komplement till vårt urval är därför byråernas egen lista över kunder för att registret ska bli så aktuellt som möjligt.

Validering av resultat

Resultaten för en enskild byrå i termer av uppnådd kundnöjdhet kontrolleras mot andra variabler i undersökningen samt de kvalitativa omdömen som respondenten har uppgivit om den specifika byrån. Avvikelser som har reliabilitetspåverkan har antingen korrigerats, inte medräknats eller kontrollerats med den enskilde respondenten. Kontroll har också skett om det inom ramen för en byrås resultat förekommit kraftiga avvikelser från enskilda respondenter som kan påverka slutresultatet.