Nedan har du information om hur ni anmäler er byrå till Årets Byrå 2021.


 

Anmäl ert deltagande

Ni anmäler ert deltagande genom att skicka in er kundlista till Regi. Ladda ner mallen för kundlistan här.

Studien pågår just nu. Önskar du göra en sen anmälan, kontakta clara.karlsson@regi.se

Det är kostnadsfritt att delta i Årets Byrå. Eventuella förseningsavgifter kan däremot tillkomma vid t.ex. sen anmälan och/eller vid komplettering av uppgifter.

 

Regler och kvalificeringskrav

Er byrå måste uppfylla nedanstående regler och kvalificeringskrav för att officiellt kunna delta. Regi ser allvarligt på regelbrott och påföljder kan tillkomma*.

 

Verksamhet

Er verksamhet måste vara en byrå eller ett konsultföretag som arbetar med marknadsorganisationer i frågor som berör kommunikation, kundupplevelse och kundinsikt.

Byrån ska ha ett eget organisationsnummer eller ett eget varumärke som kan redovisa för den egna intäkten.

 

Intäkt på över 6 miljoner kronor

Er verksamhet måste ha en intäkt på minst 6 mkr baserat på det senaste bokslutet. Med intäkt menas summan av arvoden plus påslag – ej inköp för kunds räkning.

Vid brutet räkenskapsår måste uppgifterna för byråns intäkt skickas till Regi senast 15 november 2020.

Har ni gått ihop med annan byrå och saknar ett gemensamt bokslut? I så fall redovisar ni byråintäkten för respektive byrå som ingår i hopslagningen (enl. senast stängda bokslutet).

 

Samtliga kvalificerade kunder ska skickas in 

Ni måste skicka in samtliga kunder som uppfyller kraven nedan:

 • Kunden har köpt in tjänster för över 200 000 kronor (exkl. moms) sen 1 juli 2019.
 • Kunden har samarbetat med byrån under minst 6 månader.

 

Ni får INTE skicka in kunder som:

 • Är andra byråer/konsulter.
 • Har nära personliga band till VD/ägare på byrån.
 • Är företag inom samma koncern.
 • Ligger i tvist med byrån.
 • Är pro bono eller icke-kommersiella samarbeten.

 

Övrigt

Flera varumärken hos samma kundföretag: Om ett kundföretag utgör olika varumärken hanteras varje varumärke som en separat kund.

Antal kontaktpersoner per kund: Ni kan skicka in max 3 kontaktpersoner per varumärke/kund.

Svarsfördelning för olika bolag: Antalet inköpande kunder från ett och samma bolag får inte utgöra mer än 30% av byråns totala andel svar.

 

Våra kategorier 2021

Nedan ser ni våra huvudkategorier. Den kategori som just er byrå/verksamhet kommer att ingå i bestäms utifrån er verksamhets inriktning.  Vissa av kategorierna delas även in i underkategorier baserat på byråns intäkt. Observera att ni endast kan delta i 1 kategori.

Om ni är osäkra på vilken kategori er byrå tillhör så kontakta Årets Byrå-teamet. Ifall det skulle uppstå oklarheter tar Regi en dialog med aktuellt branschförbund.

Content

Contentbyråer arbetar med content marketing, bland annat utveckling och produktion av innehåll till egna, förtjänade och köpta kanaler.

Digital

Digitalbyråer arbetar med digitala strategier och lösningar, däribland webbutveckling, systemutveckling och digital marknadsföring.

Event & Brand Experience

Event-/Brand Experience-byråer arbetar med att utveckla och samordna kommunikationen kring ett eget, sponsrat eller skapat evenemang.

Marketing Data & Technology

Data- och martechbyråer vägleder inom, planerar, implementerar och utvecklar de data- och martechförmågor en marknadsorganisation behöver. Dessa byråer erbjuder också stöd i det praktiska handhavandet av dessa plattformar och verktyg. Exempel på förmågor är datalösningar, analytiska verktyg (tex optimeringsalgoritmer) samt tekniska lösningar för leverans av personaliserat innehåll, annonsering och tjänster.


Media

Mediebyråer arbetar med att rådge, planera och hantera transaktioner av medie- och kommunikationsaktiviteter åt kunder utan egen position eller ägande i kommunikationskanalerna.

PR & Kommunikation

PR- och Kommunikationsbyråer arbetar med PR, information och kommunikation i icke-köpta kanaler.

Reklam

Reklambyråer arbetar med att rådge, planera och hantera marknadsföring, profilering och kampanjer för olika typer av kunder.

Varumärke & Design

Varumärke-/Designbyråer arbetar med att positionera, kommunicera och formge varumärken och deras produkter/ tjänster.

 

Tidsplan

 • Maj – juni: Årets Byrå 2021 kör igång.
 • Augusti: Deltagarna mailar in sina kundlistor till Regi.
 • September – november: Studien genomförs via mail och telefonintervjuer.
 • December: Regi publicerar deltagarlistan, dvs de byråer som kvalificerat sig. Nyhet! De som har beställt en Advanced-rapport eller tillägg temarapport, får ta del av svaren i temafrågorna redan i december.
 • Februari: Regi publicerar nomineringslistan, dvs nominerade byråer inom respektive kategori.
 • Mars: Vinnarna i Årets Byrå utses på den årliga galan.
 • Mars – maj: Regis kunder får sina kundrapporter och presentationer.

 

*Regelbrott och påföljder

Som deltagare måste ni skriva på försäkran om att ni följer reglerna och kvalificeringskraven för deltagande samt att uppgifterna stämmer. Detta gör ni i samband med att ni skickar in er kundlista till Regi.

Om en deltagare inte skulle följa reglerna och kvalificeringskraven riskerar deltagaren att uteslutas ur rankingen samt bli skyldig att betala ett vite om 250 000 sek för varje överträdelse. Detta eftersom ett sådant regelbrott riskerar att skada Regis och Årets Byrås varumärke och rykte.

 

Vill du veta mer?

För mer information kontakta någon av oss i Årets Byrå-teamet.