Årets Byrå är en del i Regis affärsutvecklingsverktyg där vi kartlägger hur nöjda kommunikationsköparna är med sina kommunikationsbyråer inom en mängd olika områden.

Nedan finner du information om hur ni medverkar. Oavsett om ni vill medverka i Årets Byrå eller endast ta del av Regis affärsutvecklingsverktyg kan ni anmäla ert intresse kostnadsfritt i formuläret nedan så kontaktar vi er.

Skicka in er kundlista för att delta i bransch- och kundstudien Årets Byrå 2024. Har du fler frågor? Kontakta clara.karlsson@regi.se

Visste du att 62% av kommunikationsköparna kan tänka sig att köpa in andra typer av tjänster från sin byrå utöver de tjänster de köper av byrån idag?

I Regis årliga bransch- och kundstudie ställer vi frågan vilka dessa tjänster är. Genom att ta del av vårt affärsutvecklingsverktyg får du bland annat veta vilka tjänster dina kunder kan tänka sig att köpa in. Se våra olika rapportnivåer HÄR eller fyll i formuläret nedan så berättar vi mer.

Studien genomförs av Regi i samarbete med Sveriges Marknadsförbund, SWEDMA, Svensk PR, SES och Dagens Opinion.

                  

Studien sponsras av MarLaw, Informationsteknik, RIX FM, Bohmans Nätverk och People Partner.

     

 • Regler och kvalificeringskrav

  Er byrå måste uppfylla nedanstående regler och kvalificeringskrav för att officiellt kunna delta. Regi ser allvarligt på regelbrott och påföljder kan tillkomma.

  • Er verksamhet måste vara en byrå eller ett konsultföretag som arbetar med marknadsorganisation i frågor som berör kommunikation, kundupplevelse och kundinsikt.
  • Er verksamhet ska ha ett eget organisationsnummer eller ett eget varumärke som kan redovisa för den egna intäkten.
  • Er verksamhet måste ha en intäkt på minst 5 mkr baserat på det senaste bokslutet. Med intäkt menas summan av arvoden plus påslag – ej inköp för kunds räkning. Vid brutet räkenskapsår måste uppgifterna för byråns intäkt skickas till Regi senast 15 november 2022. Har ni gått ihop med annan byrå och saknar ett gemensamt bokslut? I så fall redovisar ni byråintäkten för respektive byrå som ingår i hopslagningen (enl. senast stängda bokslutet).
 • Kundlistor till Regi

  Er verksamhet levererar hela sin kundlista till Regi dvs. samtliga kunder som uppfyller följande kriterier:

  • Kunden har köpt in tjänster för över 200 000 kronor (exkl. moms) sen 1 juli 2021. OBS! För kategorierna Digitalbyråer 50M+, Reklambyråer 50M+, Byråer med 100M+ byråintäkt, Medie- och kommunikationsbyråer (Fristående Media och Nätverksbyråer) ska samtliga kunder som har köpt in tjänster för över 400 000 kronor (exkl. moms) sen 1 juli 2021 skickas in. Gränsen höjs alltså för dessa kategorier.
  • Kunden har samarbetat med byrån under minst 6 månader.

  Som ett led i att ytterligare kvalitetssäkra Regis årliga bransch- och kundstudie har vi valt att införa ett intyg om kundunderlag för kundlistor vars fakturerade totalsumma (billings) på inskickad kundlista inte överstiger 70 % av den totala byråomsättningen. Om den totala fakturerade summan för alla kunder på inskickad kundlista inte står för minst 70 % av byråns totala omsättning kan Regi be om ett intyg från byrån. OBS! Intyget behöver bara skickas in vid begäran från Regi!

 • Vilka får inte ingå i Kundlistorna?

  Ni får INTE skicka in kunder som:

  • Är andra byråer/konsulter.
  • Har nära personliga band till VD/ägare på byrån.
  • Är företag inom samma koncern.
  • Ligger i tvist med byrån.
  • Är pro bono eller icke-kommersiella samarbeten.
 • Övrigt om Kundlistor

  Flera varumärken hos samma kundföretag: Om ett kundföretag utgör olika varumärken hanteras varje varumärke som en separat kund.

  Antal kontaktpersoner per kund: Ni kan skicka in max 3 kontaktpersoner per varumärke/kund.

  Svarsfördelning för olika bolag: Antalet inköpande kunder från ett och samma bolag får inte utgöra mer än 30% av byråns totala andel svar.

 • Kategorier Årets Byrå 2023

  Byråer 100M + byråintäkt: Byråer oavsett kategori som har en byråintäkt på minst 100 mkr.

  Content: Contentbyråer arbetar med content marketing, bland annat utveckling och produktion av innehåll till egna, förtjänade och köpta kanaler.

  Digital: Digitalbyråer arbetar med digitala strategier och lösningar, däribland webbutveckling, systemutveckling och digital marknadsföring.

  Event & Brand Experience: Event-/Brand Experience-byråer arbetar med att utveckla och samordna kommunikationen kring ett eget, sponsrat eller skapat evenemang.

  Digital Transformation: Byråer som hjälper bolag att ta ett helhetsgrepp om sin digitala strategi, organisation, tillväxt och lönsamhet. Byråerna arbetar med allt från strategiska transformationsuppdrag och management consulting till att erbjuda insourcad, mer operationell exekvering inom områden som exempelvis Digital Marketing & Analytics, Customer Loyalty and Retention, Conversion & Sales Optimization för att nå avgörande verksamhetsmål.

  Medie- och kommunikationsbyrå (Fristående Media): Mediebyråer arbetar med att rådge, planera och hantera transaktioner av medie- och kommunikationsaktiviteter åt kunder utan egen position eller ägande i kommunikationskanalerna.

  Medie- och kommunikationsbyrå (Nätverksbyråer): Mediebyråer som ingår i ett nätverk och inte är ägarledda och fristående.

  PR & Kommunikation: PR- och Kommunikationsbyråer arbetar med PR, information och kommunikation i icke-köpta kanaler.

  Reklam: Reklambyråer arbetar med att rådge, planera och hantera marknadsföring, profilering och kampanjer för olika typer av kunder.

  Tjänste- och produktdesign: Tjänste- och produktdesignbyråer arbetar med att designa och utveckla produkter och tjänster för att förhöja slutanvändarens upplevelse av kundföretaget eller -organisationen.

  Varumärke & Design: Varumärke-/Designbyråer arbetar med att positionera, kommunicera och formge varumärken och deras produkter/ tjänster.

 • Regelbrott och Påföljder

  Som deltagare måste ni skriva på försäkran om att ni följer reglerna och kvalificeringskraven för deltagande samt att uppgifterna stämmer. Detta gör ni i samband med att ni skickar in er kundlista till Regi.

  Om en deltagare inte skulle följa reglerna och kvalificeringskraven riskerar deltagaren att uteslutas ur rankingen samt bli skyldig att betala ett vite om 250 000 sek för varje överträdelse. Detta eftersom ett sådant regelbrott riskerar att skada Regis och Årets Byrås varumärke och rykte.

 • Hur hanterar ni personuppgifter i samband med studien?

  Vi är väldigt måna om att personuppgifter behandlas på ett korrekt och säkert sätt. Ta del av vår personuppgiftspolicy här: PUP Kommunikationsbyråer. Regi skickar även personuppgiftsbiträdesavtal för de byråer som deltar i Årets Byrå – Årets Arbetsgivare.

 • För mer information kontakta någon av oss i Årets Byrå-teamet.