Om Årets Byrå

Årets Byrå är en bransch- och kvalitetsstudie som kartlägger hur nöjda Sveriges största kommunikationsköpare är med sina byråer inom ett antal discipliner.

Årets Byrå startade 2000 och är den största studien i sitt slag i Sverige och Norden.
Det är kostnadsfritt att delta i branschstudien. Delar av resultatet (Nöjd Kund Index) offentliggörs på ett årligt event där de byråer med mest nöjda kunder uppmärksammas i ett antal kategorier.

Branschstudien resulterar även i byråspecifika kundutvärderingar som används i byråernas egen affärsutveckling.

Vill du veta mer?

För mer information kontakta någon av oss i projektteamet.

Kvalificeringskrav
Det finns ett antal kvalificeringskrav för att officiellt ingå i branschstudien. Det är viktigt att ni tar del av dessa krav innan ni skickar in er kundlista.

– Byrån måste ha en byråintäkt på minst 7 mkr baserat på senaste bokslutet (31/12 2016 eller senare).

– Byrån måste få minst 8 bedömningar för att räknas med i studien, men antalet bedömningar måste även vara i relevans till byråns storlek.

– Byrån måste ha minst 10 kunder som var för sig köpt tjänster för minst 250’ under det senaste året. Då avses endast byråintäkt*. Även avslutade samarbeten under det senaste året gäller.

* Byråintäkt = summan av arvoden samt påslag och andra intäkter – ej inköp för kunds räkning. 

– Kundlistan ska innehålla namn och kontaktuppgifter för samtliga kunder som:

– köpt tjänster för >250’ (byråintäkt) under det senaste året. Högst tre på varje företag/varumärke/division i fallande hierarkisk skala.

– Endast personer, med kännedom om uppdraget, som är eller under det senaste året har varit kunder hos respektive byrå har möjlighet att betygsätta samarbetet. Alla ska ha eller ha haft ett nära och kontinuerligt samarbete med byrån.

– Kundlistan skall ej innehålla kunder som:

– helt nya kunder (mindre än 6 månaders samarbete)
– byrån eventuellt ligger i tvist med
– andra byråer/konsulter
– kunder med nära personliga band till VD/ägare på byrån
– kunder på företag inom samma moderbolag
– pro bono eller icke-kommersiella samarbeten
– kunder utanför Norden

Byråledare skall skriva på försäkran om att uppgifterna stämmer. Regi förbehåller sig rätten att kategorisera och eventuellt undanta byråer i särskilda fall.

– Flera konton hos ett och samma kundföretag: Ett stort företag kan utgöra flera konton för byrån. Uppdragsgivaren måste uppfylla de krav på omsättning i fakturerat byråarvode, vilket också innebär att man agerat beställare under året. Antalet inköpande kunder från ett och samma bolag får inte utgöra mer än 30% av respondenterna för byrån.

Publicering av resultat
De byråer som har högst kundnöjdhet uppmärksammas på det Årets Byrå-eventet. Regi publicerar inget av resultaten för de byråer som inte är topprankade.

Regelbrott och påföljder
Att medvetet skicka in felaktiga kunduppgifter/byråuppgifter till Regi går emot de regler som är uppsatta för projektet Årets Byrå. I det fall en byrå medvetet skickar in felaktigt material och/eller försöker manipulera studiens resultat förbehåller sig Regi rätten att utesluta byrån ifråga från fortsatt deltagande i branschstudien Årets Byrå.

Respondenturvalet
Urvalet för undersökningen är framtaget delvis genom Regis egna register bestående av marknads- och informationschefer samt produkt- och varumärkesansvariga på Sveriges största företag med fler. Ett viktigt komplement till vårt urval är därför byråernas egen lista över kunder för att registret ska bli så aktuellt som möjligt.

Validering av resultat
Resultaten för en enskild byrå i termer av uppnådd kundnöjdhet kontrolleras mot andra variabler i undersökningen samt de kvalitativa omdömen som respondenten har uppgivit om den specifika byrån. Avvikelser som har reliabilitetspåverkan har antingen korrigerats, inte medräknats eller kontrollerats med den enskilde respondenten. Kontroll har också skett om det inom ramen för en byrås resultat förekommit kraftiga avvikelser från enskilda respondenter som kan påverka slutresultatet.