Årets Byrå är en bransch- och kvalitetsstudie som kartlägger hur nöjda Sveriges största kommunikationsköpare är med sina byråer och vad som är avgörande vid valet av byrå. Årets Byrå startade 2000 och är den största kommunikationsbyråstudien i Sverige.

Det är kostnadsfritt att delta i branschstudien Årets Byrå. Delar av resultatet (Nöjd Kund Index) offentliggörs på en årlig gala där de byråer med nöjdast kunder uppmärksammas.

Branschstudien resulterar även i byråspecifika kundutvärderingar som används i byråernas egen affärsutveckling.

Byråkategorier

Byråer som kvalificerat sig och har godkända resultat delas in i följande kategorier:

  • Brand Experience/Event Marketing
  • Contentbyråer
  • Digitalbyråer
  • Reklambyråer
  • Mediebyråer
  • PR-byråer
  • Varumärkes- och Designbyråer

I den mån antalet kvalificerade byråer är tillräckligt många delas kategorierna in i olika intäktsklasser. Se referensgruppen 2016 här.

Pilotstudie 2016

Nytt för i år är att projektet inkluderar produktionsbyråer och produktionsbolag.
11 aktörer är nominerade i premiären; dessa har även utvärderats av beställare på kommunikationsbyråerna.

 

Vill du veta mer?

För mer information kontakta oss på 08 545 612 80.

 

Kvalificeringskrav

Det finns ett antal kvalificeringskrav för att officiellt ingå i branschstudien. Det är viktigt att ni tar del av dessa krav innan ni skickar in er kundlista.

  • Byrån måste ha en byråintäkt på minst 7 mkr baserat på senaste bokslutet per den sista augusti 2016.
  • Byrån måste få minst 8 bedömningar för att räknas med i studien, men antalet bedömningar måste även vara i relevans till byråns storlek.
  • Byrån ska skicka in samtliga kunder som uppfyller kraven. För att se kraven för dina kunder, se listan nedan.

Intäktskrav per kund:  Summan visar den byråintäkt som varje kund måste ha genererat under de senaste 12 månaderna.

kvalificeringskrav

Kunder som EJ får medverka i studien: Nya kundsamarbeten som har pågått i mindre än 3 månader vid utvärderingstillfället. Kunder med nära personliga band till VD/ägare på byrån. Kommunikationsbyråer* får endast medverka i studien som kund till produktionsbyråer.

Grundkrav: Endast personer, med kännedom om uppdraget, som är eller under det senaste året har varit kunder hos respektive byrå har möjlighet att betygsätta samarbetet.

Flera konton i ett och samma bolag: Ett stort företag kan utgöra flera konton för byrån. Uppdragsgivaren måste uppfylla de krav på omsättning i fakturerat byråarvode, vilket också innebär att man agerat beställare under året. Antalet inköpande kunder från ett och samma bolag får inte utgöra mer än 30% av respondenterna för byrån.

Fullt betalande kunder: Det är viktigt att de respondenter som bedömer byråerna utgår från samma ekonomiska förutsättningar, dvs. att de erlägger ”fullt pris” för byråns tjänster. Med det menas att de har ungefär samma nivå på byråarvoden m.m. som övriga kunder på byrån. Pro bono uppdrag får därmed ej medverka i Årets Byrå.

Publicering av resultat

De byråer som har högst kundnöjdhet uppmärksammas på den årliga galan Årets Byrå. Regi publicerar inget av resultaten för de byråer som inte är topprankade.

Regelbrott och påföljder

Att medvetet skicka in felaktiga kunduppgifter/byråuppgifter till Regi går emot de regler som är uppsatta för projektet Årets Byrå. Genom åren har Regi arbetat fram metoder för att upptäcka sådana aktiviteter. I det fall en byrå medvetet genomför en sådan handling förbehåller sig Regi rätten att utesluta byrån ifråga från fortsatt deltagande i branschstudien Årets Byrå.

Respondenturvalet

Urvalet för undersökningen är framtaget delvis genom Regis bruttoregister på marknads-, IR- och informationschefer samt produkt- och varumärkesansvariga på Sveriges största företag. Detta register tillsammans med byråernas kundlistor utgör det totala urvalet. Ett viktigt komplement till vårt urval är därför byråernas egen lista över kunder för att registret ska bli så aktuellt som möjligt.

Validering av resultat

Resultaten för en enskild byrå i termer av uppnådd kundnöjdhet kontrolleras mot andra variabler i undersökningen samt de kvalitativa omdömen som respondenten har uppgivit om den specifika byrån. Avvikelser som har reliabilitetspåverkan har antingen korrigerats, inte medräknats eller kontrollerats med den enskilde respondenten. Kontroll har också skett om det inom ramen för en byrås resultat förekommit kraftiga avvikelser från enskilda respondenter som kan påverka slutresultatet.

*Kommunikationsbyråer som är kunder till produktionsbyrå/produktionsbolag genomför sin utvärdering i en separat studie.